Čas na roční vyhodnocení výkonu... našich manažerů!

Průměr: 1 (1 vote)
Krauthammer Observatory
Steffi Gande
Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Manažeři i nadále pokračují v opakování vážných chyb v oblasti základních manažerských praktik a mnoho jejich podřízených má problém jejich metody pochopit a zůstat věrní.

Každý nový manažer velmi rychle zjistí (a zkušení kolegové to jen potvrzují), že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců, tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje. Manažeři i nadále pokračují v opakování vážných chyb v oblasti základních manažerských praktik a mnoho jejich podřízených má problém jejich metody pochopit. Tento stav s sebou přináší určitou ztrátu odhodlání a manažerské důvěry.

Co manažeři zvládají dobře? A co zvládají hůře? V naší výroční zprávě, se zabýváme pěti základními oblastmi, ve kterých je manažerské chování nejvíce exemplární (rozvoj silných stánek) a pěti nedostatky, na kterých je nutno okamžitě zapracovat.

Hodnocení manažerů je považováno za reciproční proces! Proto jsme požádali zaměstnance o popis změn, které si ve svém profesním světě přejí. Zároveň jsou výsledky našeho průzkumu doplněny o praktické rady, ze kterých mohou těžit nejenom manažeři v “tísni” , ale také jejich přímí podřízení.

Část 1 - Manažerské chování - Takzvaný “pohled z helikoptéry”.

Provedli jsme rozbor 27 postupů manažerského chování (použitou metodologii naleznete zde). Podle přímých podřízených a výsledků reflektujících průzkum z roku 2009 je většina manažerů (60%) schopná exemplárního nebo alespoň operativního vedení. Nicméně, manažerské postupy celé třetiny manažerů (36%) jsou v lepším případě kritizovány, v tom horším pak upřímně prohlášeny za plně nezpůsobilé.

“Au!” (opět) - 2 palčivé a všudypřítomné nedostatky manažerů.

“Prosím, analyzujte se mnou konkrétní problém a naučte mne nahlížet na věci v novém světle. A když uděláte chybu, buďte připraven za ní přebrat veškerou zodpovědnost”. říká devět z deseti dotázaných zaměstnanců.

Během posledních čtyř let se ptáme zaměstnanců, co od svých manažerů očekávají a co by se od nich rádi naučili. Každý rok se na předních stránkách průzkumu objeví následující zjištění v tomto pořadí:

  1. “Analyzujte se mnou konkrétní problém a naučte mne nahlížet na věci v novém světle”, říká devět z deseti zaměstnanců (95%).
  2. “Přihlaste se k zodpovědnosti!” říká devět z deseti (92%) zaměstnanců. Jestliže manažer udělá chybu, měl by za ní nést plnou zodpovědnost a to bez jakékoli známky váhání.


Část 2– Podnikatelské prostředí

Důvěra

Podobně jako loni skoro čtvrtina dotázaných zaměstnanců (24%) zaujímá k důvěře vůči manažerům neutrální postoj, což naznačuje, že důvěra v manažery je ve společnostech nízká.. A stejně jako loňský rok každý z pěti dotázaných (17%) ve skutečnosti svému nadřízenému nedůvěřuje.

Pracovní nároky

21% dotázaných pracovní vytížení těžko snáší - hodnota ukazuje mírné zvýšení v porovnání s rokem 2009. Manažeři by měli bedlivě sledovat znaky profesního vyhoření svých podřízených a to zejména těch, kteří “přežili” organizační restrukturalizaci a nyní jsou na ně kladeny vyšší pracovní nároky.

Část 3 – Odhodlání zůstat a pracovní spokojenost

Úroveň odhodlání

Pouze 65% zaměstnanců je odhodláno zůstat ve společnosti více než 12 měsíců. Jenom čtyři z deseti dotázaných (39%) jsou plně přesvědčeni, že ve společnosti zůstanou déle. Dalších 36% je v této otázce neutrální či dokonce důvěru ve společnost ztrácí. Tato hodnota je významná a vyšší než minulý rok, kde pouze čtvrtina zaměstnanců nedůvěřovala svému zaměstnavateli. Je proto potřeba vyvíjet větší úsilí při managementu talentů společnosti.

Pracovní spokojenost

Spokojenost v zaměstnání je nejdůležitějším faktorem pro většinu pracujících. Jestliže je zaměstnanec spokojený, předpokládáme, že s nejvyšší pravděpodobností zůstane ve společnosti i nadále. Manažeři zodpovědní za řízení talentů by proto měli zbystřit při hodnocení této oblasti svou pozornost. A to zejména poté, co pouze 10% dotázaných uvedlo, že je se svou prací spokojeno, 31% se k otázce nevyjádřilo a 15% se cítilo více či méně nespokojeno.


K dispozici je executive summary nebo plné znění tohoto dokumentu (PDF v anglickém jazyce)


 

Metodologie

27 postupů pozorovaného manažerského chování
K porovnání zkušeností a postupů, které lidé od manažerů vyžadují jsme použili 27 otázek s možností kombinovaných odpovědí.
Pro každý postup jsme hodnotili dvě stanoviska na základě těchto otázek - Jaký postup by měl váš manažer v budoucnu zvolit? Jaký postup váš manažer používá v současnosti ?”

Každý z postupů je rozdělen do 4 oblastí. Dotázaní mají na výběr kombinované odpovědi. Postupy byly vytvořeny na základě níže uvedené škály. Pro příklad uvádíme rozbor oblasti “příjímání zpětné vazby”.

  Vzorová: Manažer se plně ztotožnil s pracovním prostředím, aktivně posiluje  pracovní vztahy a zvyšuje pracovní výkonnost. (Vyžaduje zpětnou vazbu a její výsledek promítá do svých manažerských postupů).
  Funkční: Manažer rozumí svému pracovnímu prostředí, jeví minimální zájem o posilování pracovních vztahů a řídí pracovní výkonnost. (Vyslechne a akceptuje zpětnou vazbu).
  Problémová: Manažer nejeví zájem o pracovní prostředí, není aktivní v posilování pracovních vztahů a zpomaluje pracovní výkonnost (Má námitky ohledně poskytnuté zpětné vazby a své činy se snaží ospravedlnit).
  Diskvalifikující: Manažer ignoruje pracovní prostředí, narušuje pracovní vztahy a brání při zvyšování pracovní výkonnosti. (Je vůči zpětné vazbě nepřístupný a agresivní).
Většina manažerských postupů pochází od autorů knihy ‘Quel manager êtes-vous?’ (Daniel Eppling a Laurent Magnien, Krauthammer, Eyrolles, 2005) a čerpá z kapitoly ‘The 4LS Evaluation’. Nástroje popsané v této kapitole jsou použity pro hodnocení a benchmark manažerských postupů během tréninků a koučinku společnosti Krauthammer.

 


Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International